Ongietorri Zalantzak.eus -(e)ra, hemen galderak egin ahal izango dituzu eta komunitatearen beste erabiltzaileengandik erantzunak jasoko dituzu.

Kategoriak

0 boto
Garapen "jasangarria" ala garapen "iraunkorra"?
Aditua (297k puntu) -(r)engatik

2 Erantzun

0 boto
Galdera hori erantzunda dago 114 eta 332 kodea daramaten galderetan. Badirudi 'sostenible' kontzeptuaren gakoa 'irautearekin' lotua dagoela, gaurko garapen-ereduak ez baitezake iraun luzaro. Dena den, Elhuyar Hiztegiak 'jasangarri' ematen du, eta 'eramangarri' ere erabili duenik bada; aldiz, Euskalterm-ek 'iraunkor' dakar; Euskaltzaindiak ere hori hobetsi du. 'Garapen iraunkor' [desarrollo sostenible] eta 'hazkunde iraunkor' [crecimiento sostenible] gomendatzen dizkizugu. Eztabaida hori Euskaltzaindiaren Terminologia Batzordeari dagokio. EHU-ko Euskara Zerbitzuak Euskaltzaindiaren erabakiak bere egiten ditu, eta kasu horretan adostasun osoz. Kontu horretan, gainera, 'iraunkor' hitzak zuk aipaturko bigarren zentzua ere bete-betean hartzen du. 'Iraungarri' tradizioan ageri da, baina beste balio bat ere badu, 'iraunarazten duena' Orotariko Hiztegiak dakarrenaren arabera. Nahasgarria gerta liteke, beraz.
Aditua (297k puntu) -(r)engatik
Boto +1
Egun on, ez naiz sartuko aurreko erantzunaren egokitasunean, euskaltzaindiak hala hobesten badu horrela izango baita. Baina, euskalterm-en idatzi ezkero, "garapen jasangarria" azaltzen da eta ez "garapen iraunkorra" aurrez erantzun duenak esan bezala.
(170 puntu) -(r)engatik
...